[responsive-menu menu="logged-in-menu"]

Ministrja Bajrami dhe drejtoresha ekzekutive në Platformën CiviKos, Valdete Idrizi, nënshkruan sot marrëveshjen për bashkëpunimKjo marrëveshje ka për qëllim vendosjen e bashkëpunimit  mes Ministrisë  Tregtisë 
dhe platformës CiviKos, lidhur me çështjet  kanë  bëjnë procedurat e prokurimit 
publik, mbrojtës se konsumatorëve si dhe infrastrukturës  cilësisë.   
 
Ministrja Bajrami theksoi se kjo marrëveshje është e rëndësishme dhe hap rrugën  
MTI të mundëso përfshirjen e shoqërisë civile në zhvillimin e legjislacionit brenda 
fushëveprimit  MTI-së, monitorimin e zbatimit të legjislacionit, që ndërlidhet me 
vëzhgimin e procedurave të prokurimit, mbrojtjen e të drejtave të konsumatorit, si dhe 
infrastrukturën e cilësisë, duke siguruar transparencë të plotë gjatë gjithë procesit si dhe 
llogaridhënie me rastin e zbatimit të përgjegjësive ligjore që bien në kompetencë të 
MTI-së. Më tej, ministrja theksoi se përfshirja e shoqërisë civile në monitorimin e 
aktiviteteve  lartpërmendura është e rëndësishme për të siguruar qeverisje të mirë dhe 
ofrim të shërbimeve efektive dhe të qëndrueshme për qytetarët e Republikës së 
Kosovës.   
 
 anën tjetër, Valdete Idrizi, drejtoreshë ekzekutive  Platformën CiviKos, theksoi se 
Nënshkrimi i kësaj marrëveshje është një kontribut direkt i zbatimit  Strategjisë së 
bashkëpunimit në mes të institucioneve të administratës shtetërore në njërën anë dhe 
shoqërisë civile në anën tjetër tha drejtoresha Idrizi. Po ashtu, znj. Idrizi theksoi se me 
vite sektori i shoqërisë civile ka qenë i zëshëm   kërkimin e transparencës. Ne jemi  
interesuar  avancojmë bashkëpunimin me institucionet  mënyrë   rrisim edhe 
besimin e qytetarëve te institucionet publike, theksoi ajo. /Botapress.info