[responsive-menu menu="logged-in-menu"]

Hapen 1 mijë vende punë në administratë, ja 23 profesionetËshtë zbardhur lista me vendet vakant në administratën publike. Gjithsej janë 1082 vende bosh për punonjës në shërbimin civil në 17 ministri dhe drejtoritë në varësi të tyre.

VENDET VAKANT

PROFESIONET

Personat që kanë përfunduar studimet për shkenca juridike dhe kompjuterike, ekonomik ose shkenca ekonomike dhe juridike, shkenca shoqërore dhe sociale, histori-filologji, veterinari e agronomi mund të aplikojnë për t’u bërë pjesë e shërbimit civil. Për t’u bërë pjesë e administratës publike mund të aplikojnë edhe personat që kanë përfunduar studimet për shkenca biologjike dhe të ngjashme me to, kimi, shkenca mjedisore ose të tjera të përshtatshme, shkenca inxhinierike, arkitekturë dhe arkeologji e restaurime, pasi edhe për këto profesione ka vende bosh. Në vendimin e qeverisë është përcaktuar se kërkohen profesionistë edhe në fushën e arteve të bukura, gjeodezi, shkenca ekzakte dhe Shkenca edukimi, madje edhe për mësuesi, arsim i lartë ushtarak ose policor. Në vendim për përcaktuar se ngarkohet Departamenti i Administratës Publike, në cilësinë e njësisë përgjegjëse, për zbatimin e këtij vendimi, shkruan Gazeta shqiptare.

Si të bëhem pjesë e shërbimit civil?

Aplikimet për vendet e lira në shërbimin civil, për pozicionet e lira në institucionet e administratës shtetërore, pra në Kryeministri, ministritë e linjës dhe institucionet e tyre të varësisë, bëhen online nëpërmjet faqes zyrtare të Departamentit të Administratës Publike ëëë.dap.gov.al Për të aplikuar, duhet të krijosh një llogari personale dhe të ngarkosh të gjithë dokumentacionin që kërkohet. http://hrm.gov.al/Regjistrohu….

PROFESIONET

1. SHKENCA JURIDIKE;

2. SHKENCA KOMPJUTERIKE;

3. AUDIT I BRENDSHËM;

4. SHKENCA EKONOMIKE;

5. SHKENCA EKONOMIKE/JURIDIKE;

6. SHKENCA SHOQËRORE;

7. SHKENCA SOCIALE;

8. HISTORI-FILOLOGJI;

9. VETERINARI;

10. AGRONOMI;

11. SHKENCA BIOLOGJIKE E TË NGJASHME ME TO;

12. KIMI;

13. SHKENCA MJEDISORE OSE TË TJERA TË PËRSHTATSHME;

14. SHKENCA INXHINIERIKE;

15. ARKITEKTURË;

16. ARKEOLOGJI DHE RESTAURIME;

17. ARTET E BUKURA;

18. GJEODEZI;

19. SHKENCA EKZAKTE;

20. SHKENCA EDUKIMI;

21. MËSUESI;

22. ARSIM I LARTË USHTARAK/POLICOR;

23. ARSIM I LARTË.

ÇFARË DOKUMENTACIONI MË DUHET PËR TË APLIKUAR?

Nëse nuk ke statusin e nëpunësit civil dhe po aplikon për t’u bërë pjesë e shërbimit civil, të duhen dokumentat e mëposhtme:

1. Jetëshkrim i plotësuar në përputhje me dokumentin tip që e gjeni në linkun: http://ëëë.dap.gov.al/legjislacioni/udhezimemanuale.

2. Fotokopje të diplomës (përfshirë edhe diplomën Bachelor). Për diplomat e marra jashtë Republikës së Shqipërisë të përcillet njehsimi nga Ministria e Arsimit dhe e Sportit;

3. Fotokopje të librezës së punës (të gjitha faqet që vërtetojnë eksperiencën në punë);

4. Fotokopje të letërnjoftimit (ID);

5. Vërtetim të gjendjes shëndetësore;

6. Vetëdeklarim të gjendjes gjyqësore;

7. Çdo dokumentacion tjetër që vërteton trajnimet, kualifikimet, arsimin shtesë, vlerësimet pozitive apo të tjera të përmendura në jetëshkrimin tuaj;

VENDET VAKANTE GJATË VITIT 2017

1. Kryeministria dhe institucionet e saj të varësisë;

2. Sistemi i Ministrisë së Mjedsit;

3. Ministria e Mbrojtjes

4. Ministria e Kulturës

5. Sistemi i Ministrisë së Mirëqenies Sociale dhe Rinisë

6. Sistemi i Ministrisë së Energjisë dhe Industrisë

7. Ministria e Integrimit Evropian

8. Sistemi i Ministrisë së Transportit dhe Infrastrukturës

9. Ministria e Punëve të Jashtme

10. Sistemi i Ministrisë së Shëndetësisë

11. Sistemi i Ministrisë së Drejtësisë

12. Sistemi i Ministrisë së Zhvillimit Urban

13. Sistemi i Ministrisë së Zhvillimit Ekonomik,Turizmit, Tregtisë dhe Sipërmarrjes

14. Sistemi i Ministrisë së Financave

15. Sistemi i Ministrisë së Arsimit dhe Sportit

16. Sistemi i Ministrisë së Punëve të Brendshme

17. Sistemi i Ministrisë së Bujqësisë, Zhvillimit Rural dhe Administrimit të Ujërave.

KATEGORITË

a) Për Trupën e Nëpunësve Civilë të Nivelit të Lartë Drejtues 10;

b) Për kategorinë e mesme drejtuese 85;

c) Për kategorinë e ulët drejtuese 312;

ç) Për kategorinë ekzekutive 675.