[responsive-menu menu="logged-in-menu"]

Gent Gjini: Me pranimet të fajësisë nuk mund të luftohet sukseshëm krimi i organizuarMe pavarësimin  e Republikës së Kosovës, dhe konstiutuimit të organeve të pushtetit, rol të veqantë në zhvillimin e shtetit dhe si shtyllë e saj, paraqitet organi gjyqësor respekvsisht kjo si në ndarjen e pushteteve në rrethin e ashtuqujturës  vicioz, të funskionimit  të demokracisë, dhe shtetit të së drejtës sot shteti i Republikës së Kosovës në aspketin formal, dhe sturkturor i ka të parapara mirë bartësëit e procesve gjyqësore, në lëndet apo rastete me të cilat paraqiten si ndëraktivitet  i prokurorisë dhe gjyqësorit për zhvillim për procedurë të rregulltë të gjykimit.

Duke ditur dhe qen në koshienc të krimeve, të paraqitura ne shtetin e Republikës së Kosovës ndër ato të thuash te  larmishme duke filluar nga krimi i organizuar dhe krimi klasik, legjislacioni i kodit te procedurës penale paraqitetit si premisë bazamentale për tu filluar procesei gjyqësore brenda standardeve demokratike për të akuzuarit në të drejtat e tyre. Por kjo edhe si legjsilacion e cila detyron bartësit të drejtësisë si nga ana e Prokurorive Themeleore dhe Gjykatave Themelore që të kenë parasysh interesat dhe kushtet që i parasheh legjilacioni, në zbardhjen e rasteve dhe luftimit të kriminalitetit e veqmas kur kjo procedurë në vete ngerthen gamë të tërë, në lufimtimin e kriminalitetit.

Për fat të keq, duke ditur që qëllimi i dënimit nuk është të ju hakmeret atyre për veprën kundërligjore të kryer por qëllimi është  edukativ dhe rehablitues, ky qëllim nocion sot ne metoden empirike të rasteve të paraqitura në prokurori dhe gjykate lë shumë për tu dëshiruar. Kjo në kuptimin e asaj, se shumë vepra penale dosje penale, përfundohen pa pasur në brendinë e saj, arsyerat dhe motivet kryesore, per zbardhje dhe luftim te krimit, respekvisht gjetjes se asaj se nga kush burojnë krimet, kush janë ata eprorët e tyre, qe iu thonë që të kryhen veprat, dhe kush qëndron prapa saj. Dhe kjo e tëra mjafton vetëm me pranim te fajësie, dhe të gjitha dilemat të  përfundojnë

Duke qenë në ato premisat të shteteve europiane, duke qene në premisat për shtet ligjor të së drejtës dhe parase gjithash, të reflkektimti te tyre në popull për drejtësi objektive të drejte, në zhvillimin e rasteve gjyqësore penale sot prokuroret e shumtë dhe gjyqetaret e shumtë, rastet i perfundojnë në blanko vendime, duke mos lëvizur arsyerat ligjore dhe faktike, dhe vendimet i marin ne forme copy paste vetëm që aty nderohen numri i lendes, dhe personi qe akuzuohet dhe gjitha ato premisat të lartëpermendura bien në ujë.

Duke mos u keqkutpuar në kete shkrim që e bej, kjo nuk ka të bëjë me devalvmin e pranimit të fajësisë nga ana e të akuzuareve, si e drejtë garatantuese në demokracitë gjyqësore. Qe kjo duke pasur dhe ngrehur ne vete benefite ndaj te akuzuareve ne dënim. Kjo që une e elaboroj ka të bëjë me ata prokurore dhe gjyqetare, që përkundër garancieve të shumeta që ia ofron, kodi i procedurës penale për të zbardhur krimi, këta me metodën e pranimit të fajësisë abuzojnë dukshëm

Sepe me institutin e pranimit të fajësise arsysrat që abuzjnë, prokurorët dhe gjyqëtaret rrjedhin nga ajo se ata dëshirojnë, që sa me shpejtë të përfundonë rastet, dëshirojnë të heqin ngarkesat ligjore se pse janë në rolin e prokurorit dhe gjyqetarit, me këto forma nuk zbardhen para skenat e krimit, si shtytësi apo ndihmësi. Dhe kur me keto edhe behen presione piskologjike ndaj të akuzuarëve për ta pranuar fajsinë edhe atëhere, kur në të vërtet nuk kanë kryer krim. Dhe me këtë imponim dhe presion psikologjik ata shkelin të drejtat e procedurës penale, dhe te drejtat kushtetuese ndaj të akuzuarëve me presionet kushtimsht te quajtur te dhunës, për ti detyruar të pranojnë fajësine dhe që pasojat për me vonë për ata qytetarët janë të mëdha, dhe të pariparueshme. Kjo ngase bartësit e sistemit te drejteise abzuojne me institutin e pranimit të fajesisë, dhe për ata bartës të drejtesise kjo rruge i qon drejt dembelizmiti dhe pertacisë. E kur dihet sot, se qfar peshe kane ata në proceset gjyqësore dhe luftimit të kriminalitetit

Në këtë elaborim të këtij fenomeni destrutkiv, institucionet të organeve gjyqesore, dhe prokuroriale në dermofirmet profeisonale, dhe thyerjes së parimeve me të shendosha të demokracive gjyqesore, për ata duhet që të dinë se vendimet shpallen në emër të popullit. Se këta paguhen nga qytetarët taksapagues dhe obligimi i qdo qytetari, është te informohet për bilancin e luftimit të kriminaliteteve në qështjet penale dhe kur para se gjithash, vet ky bilanc del në parlamentin e Republikës së Kosovës në periudhat periodike 6 mujore. Për të raportuar te arriturat, nga luftimi i kriminalitetve dhe lëndët e  zgjidhura dhe e gjitha kjo mund te permbledhet ne emëruresin e përbashkët,  që keta janë shërbetorë të popullit dhe të ligjit, dhe mbi këtë bazë ata duhet të punojnë, dhe të luftojnë kriminalitetin e organizuar dhe klasik.