.
×

1795 fitues për rimburësim nga kuponët fiskalë 

Administrata Tatimore e Kosovës (ATK) ka bërë tërheqjen e numrave potencial fitues, për rimbursim të qytetarëve nga grumbullimi i kuponëve fiskal për tremujorin e tretë (TM3) të vitit 2018.

Janë tërhequr tre numra potencial fitues, ashtu siç është e specifikuar në Udhëzimin Administrativ 01/2017.  Numri i qytetarëve potencial të cilët kanë fituar për këtë periudhë është 1,795.

“Qytetarët të cilët posedojnë numrin potencial fitues të përzgjedhur nga tërheqja, plikon me kuponë fiskal së bashku me të dhënat e aplikimit duhet të dorëzojnë fizikisht të mbyllur, në njërën nga Drejtoritë Regjionale të ATK-së, brenda afatit prej pesë ditë pune pas publikimit të listës në web faqe të ATK-së”, thuhet në njoftimin e ATK-së.

Sipas këtij njoftimi, dorëzimi i plikove duhet të bëhet nga data 12 nëntor deri me datën 16 nëntor 2018, nga ora 8:00- 16:00.